Home / مدارس (page 4)

مدارس

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد : آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اونکنار – باباآباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اونکنار – باباآباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اونکنار – باباآباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌محله – میخران

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌محله – میخران کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میان‌محله – میخران را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد میان‌محله – میخران

ثبت نام مدارس شاهد میان‌محله – میخران ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میان‌محله – میخران در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میان‌محله – میخران طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میان‌محله …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران : آزمون مدارس تیزهوشان میان‌محله – میخران هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌محله – میخران

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌محله – میخران ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌محله – میخران  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌لش – شادمحل

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌لش – شادمحل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیاه‌لش – شادمحل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌لش – شادمحل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیاه‌لش …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل : آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌لش – شادمحل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌لش – شادمحل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌لش – شادمحل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌لش – شادمحل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد اندوار – انصاری‌محله

ثبت نام مدارس شاهد اندوار – انصاری‌محله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اندوار – انصاری‌محله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اندوار – انصاری‌محله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اندوار …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله : آزمون مدارس تیزهوشان اندوار – انصاری‌محله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندوار – انصاری‌محله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندوار – انصاری‌محله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی اندوار – انصاری‌محله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد پتک اعراب – تم تمو

ثبت نام مدارس شاهد پتک اعراب – تم تمو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پتک اعراب – تم تمو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پتک اعراب – تم تمو طبق روال سال …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو : آزمون مدارس تیزهوشان پتک اعراب – تم تمو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیش تر بخوانید