Home / مدارس (page 3)

مدارس

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سارون‌خیل …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سارون‌خیل – سرجه‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سارون‌خیل – سرجه‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سارون‌خیل – سرجه‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن

ثبت نام مدارس شاهد حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن طبق روال سال های اخیر در …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن : آزمون مدارس تیزهوشان حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حمزه‌کلا شش‌پل – حمه‌کتن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا

ثبت نام مدارس شاهد چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا طبق روال سال های اخیر در …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا : آزمون مدارس تیزهوشان چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارگل علی‌محمد – حمزه‌رضا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارسی – چهارشمین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چهارسی – چهارشمین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چهارسی – چهارشمین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد چهارسی – چهارشمین

ثبت نام مدارس شاهد چهارسی – چهارشمین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چهارسی – چهارشمین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چهارسی – چهارشمین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چهارسی …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین : آزمون مدارس تیزهوشان چهارسی – چهارشمین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارسی – چهارشمین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارسی – چهارشمین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چهارسی – چهارشمین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اونکنار – باباآباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اونکنار – باباآباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اونکنار – باباآباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد اونکنار – باباآباد

ثبت نام مدارس شاهد اونکنار – باباآباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد اونکنار – باباآباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد اونکنار – باباآباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد مدارس تیزهوشان اونکنار – باباآباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان اونکنار …

بیش تر بخوانید