Home / مدارس (page 2)

مدارس

ثبت نام مدارس شاهد پلط‌هاله – پلطان

ثبت نام مدارس شاهد پلط‌هاله – پلطان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلط‌هاله – پلطان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلط‌هاله – پلطان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پلط‌هاله …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان : آزمون مدارس تیزهوشان پلط‌هاله – پلطان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلط‌هاله – پلطان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلط‌هاله – پلطان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلط‌هاله – پلطان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن : آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلطان – پلطداربن

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پلطان – پلطداربن کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پلطان – پلطداربن را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد پلطان – پلطداربن

ثبت نام مدارس شاهد پلطان – پلطداربن ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پلطان – پلطداربن در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پلطان – پلطداربن طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن مدارس تیزهوشان پلطان – پلطداربن  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پلطان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلطان – پلطداربن

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلطان – پلطداربن ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پلطان – پلطداربن  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ : آزمون مدارس تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ

ثبت نام مدارس شاهد ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ولیک‌رودپشت – هلی‌باغ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد کلهودشت بالا – کلهوسی

ثبت نام مدارس شاهد کلهودشت بالا – کلهوسی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کلهودشت بالا – کلهوسی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کلهودشت بالا – کلهوسی طبق روال سال های اخیر در …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی : آزمون مدارس تیزهوشان کلهودشت بالا – کلهوسی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلهودشت بالا – کلهوسی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلهودشت بالا – کلهوسی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کلهودشت بالا – کلهوسی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سارون‌خیل – سرجه‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد سارون‌خیل – سرجه‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد سارون‌خیل – سرجه‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سارون‌خیل – سرجه‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سارون‌خیل – سرجه‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی …

بیش تر بخوانید