Home / مدارس

مدارس

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد مله یعقوب – موالی نجف چالاوه

ثبت نام مدارس شاهد مله یعقوب – موالی نجف چالاوه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مله یعقوب – موالی نجف چالاوه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مله یعقوب – موالی نجف چالاوه …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه : آزمون مدارس تیزهوشان مله یعقوب – موالی نجف چالاوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله یعقوب – موالی نجف چالاوه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله یعقوب – موالی نجف چالاوه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مله یعقوب – موالی نجف چالاوه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد گندآب وسطی – لاقلعه

ثبت نام مدارس شاهد گندآب وسطی – لاقلعه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گندآب وسطی – لاقلعه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گندآب وسطی – لاقلعه طبق روال سال های اخیر در …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه : آزمون مدارس تیزهوشان گندآب وسطی – لاقلعه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گندآب وسطی – لاقلعه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گندآب وسطی – لاقلعه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گندآب وسطی – لاقلعه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیوند سفلی – بیوند علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیوند سفلی – بیوند علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بیوند سفلی – بیوند علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا : آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا مدارس تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد بیوند سفلی – بیوند علیا

ثبت نام مدارس شاهد بیوند سفلی – بیوند علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بیوند سفلی – بیوند علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بیوند سفلی – بیوند علیا طبق روال سال …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بیوند سفلی – بیوند علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیش تر بخوانید

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس شاهد کانی هنگه – کاوانه حسین

ثبت نام مدارس شاهد کانی هنگه – کاوانه حسین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی هنگه – کاوانه حسین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی هنگه – کاوانه حسین طبق روال سال …

بیش تر بخوانید

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، …

بیش تر بخوانید

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین : آزمون مدارس تیزهوشان کانی هنگه – کاوانه حسین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی هنگه – کاوانه حسین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی هنگه – کاوانه حسین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی هنگه – کاوانه حسین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و …

بیش تر بخوانید

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تودارملا – توریور

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تودارملا – توریور ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تودارملا – توریور  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این …

بیش تر بخوانید